Orange: 0749.151.200 Vodafone: 0727.383.000 iasi@proiectare.biz

MASURA 01

DATE GENERALE

      Prin Masura 01 se asigură instruire și formare pentru fermieri, tineri fermieri, procesatori, fond mutual și fermieri implicați în protecția mediului.

      Pentru a răspunde nevoilor identificate, prin măsura 01 – „Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare” sprijinul se va acorda în două direcții: formarea profesională şi dobândirea de competenţe și activităţi demonstrative şi de informare.

      Majoritatea fermierilor din România, în special cei ce deţin exploataţii de dimensiuni mici şi mijlocii, nu dispun de cunoștințe adecvate în domeniul metodelor de management, al tehnologiilor și standardelor moderne de producție, în special în sectorul zootehnic şihorticol, axându-se preponderent pe experiența de practică tradițională. De asemenea, nivelulde conștientizare, cunoștințe și abilități al acestora cu privire la metode moderne şi inovativede procesare şi marketing al produselor agricole, inclusiv în contextul lanţurilor scurte deaprovizionare, este insuficient pentru a putea răspunde cererii pieței şi a îndeplini standardele la nivel european. În plus, aceştia nu deţin suficiente cunoştinţe cu privire la practicile demediu care aduc beneficii biodiversităţii, solului şi apei şi nu deţin informaţii privind practicile agricole care contribuie la o mai bună adaptare la efectele schimbărilor climatice în zonele cu risc şi la reducerea emisiilor de GES. Evoluția în sectorul agro-alimentar din România necesită un nivel ridicat de instruire tehnică, economică și de management al afacerii la nivel de fermă, pentru a îndeplini cu succes standardele UE (siguranţă alimentară, sănătatea animalelor, norme de mediu, etc.) și de a face faţă unui mediu concurenţial.

      Acțiunile privind transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare vizează acompanierea măsurilor de creştere a competitivităţii şi diversificării din agricultură și a necesităţii restructurării şi modernizării sectorului agricol, a încurajării afacerilor orientate spre piaţă, procesarea şi comercializarea produselor agricole, a sporirii cerinţelor pentru o gamă largă şi diversificată de aptitudini economico-financiare şi de management cât şi a celor legate de îndeplinirea obiectivului gestionării durabile a terenurilor şi protecţiei mediului, aplicarea de tehnologii şi practici prietenoase cu mediul, bunelor practici de producţie agricolă, precum şi de utilizare a energiei regenerabile.

      Evoluţia şi specializarea agriculturii necesită un sprijin adecvat de formare profesională tehnică şi economică, precum şi o capacitate mai mare de acces la cunoştinţe şi informaţii, inclusiv sub forma diseminării de informații. Transferul de cunoştinţe şi acţiunile de informare va fi adaptat la nevoile actorilor ţintă, fermierilor și persoanelor care activează în sectorul agroalimentar.

          Prin urmare,  rebuiesprijinite în egală măsură, îndrumarea profesională, activităţile demonstrative și acţiunile de informare, care vor contribui la creearea și implementarea unui management eficient al exploataţiilor conduse de tinerii fermieri, fermierii mici si cei de familie şi adoptarea de practici prietenoase cu mediul.

     Cunoştinţele şi informaţiile dobândite prin transferul de cunoştinţe şi acţiunile de informare vor permite fermierilor, persoanelor implicate în sectorul alimentar în special, să-şi sporească gradul de competitivitate, să utilizeze tehnologii și procese inovative, să utilizeze mai eficient resursele, să îmbunătăţească performanţele de mediu și să dobândească cunoştinţe pentru un managerierea riscurilor la care sunt expuse exploataţiile.

%

Procent rambursare din valoarea cheltuielilor eligibile

BENEFICIARI

Furnizorii de servicii de formare profesională în condițiile legislației în vigoare care:

 • sunt persoane juridice constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare în România;
 • au prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului;
 • dispun de personal propriu sau cooptat calificat în domeniile corespunzătoare tematicilor prevăzute;
 • au acces la logistica corespunzătoare activităţii specifice;
 • dispun de capacitate tehnică şi financiară necesară derulării activităţilor
 • specifice de informare;
 • nu sunt în dificultate financiară.
TIPURI DE CHELTUIELI ELEGIBILE
 1. Cheltuieli cu onorariile prestatorului (inclusiv cazare, masă și transport);
 2. Cheltuieli pentru derularea acțiunilor, după cum urmează:
 • cazare, masă și transport participanți, după caz;
 • materiale didactice și consumabile;
 • închirierea de echipamente necesare;
 • închirierea de spaţii pentru susținerea acțiunilor de formare. cazare, masă și transport participanți, după caz;
 • materiale didactice și consumabile;
 • materiale de informare si promovare;
 • închirierea de echipamente necesare;
 • închirierea de spaţii pentru susținerea acțiunilor de informare și demonstrative

  3.  Alte cheltuieli strict legate de implementarea acţiunilor de formare profesională si/sau alte cheltuieli strict legate de implementarea acţiunilor de informare și demonstrative

Toate aceste cheltuieli trebuie să fie rezonabile, justificate şi să corespundă principiilor unei bune gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preţ-calitate.

Sub-măsura 1.1

Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competenţe

Sub-măsura 1.2

Sprijin pentru activităţi demonstrative şi de informare