Orange: 0749.151.200 Vodafone: 0727.383.000 iasi@proiectare.biz

Sub-măsura 4.1.
„Investiţii în exploataţii agricole”
 

DATE GENERALE

În cadrul acestei sub-măsuri vor fi sprijinite investiţiile orientate spre creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole prin dotarea cu utilaje şi echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum şi investiţiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii şi asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătațirea calității activelor fixe.

 

PROCENT RAMBURSARE

I. În cazul fermelor având dimensiunea economică până la 500.000 SO:

Rata maxima a sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:

 • în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
 • în cazul proiectelor care prevăd construcții- montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal și maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
 • în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate -maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și medii (cu dimensiunea până la 250.000 SO), respectiv 70% în cazul fermelor având între 250.000 și 500.000 SO, în cazul:

 • Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305);
 • Proiectelor integrate;
 • Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
 • Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;
 • Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;

 

II.În cazul fermelor având dimensiunea economică peste 500.000 SO:

Rata maximă a sprijinului public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăşi:

 • în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 500.000 euro;
 • în cazul proiectelor care prevăd construcții- montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respective maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic;
 • în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate – maximum 2.000.000 euro;

BENEFICIARII ACESTEI MASURI

Sprijinul se va concentra cu precădere asupra fermelor de dimensiuni medii (adică exploatatiile agricole având dimensiunea economică între 12.000 -250.000 euro SO valoarea productiei standard) și a formelor asociative cu scopul stimulării consolidării exploatațiilor agricole de mici dimensiuni. Ferma mică, în accepțiunea acestui program, este exploatația agricolă având dimensiunea economică între 8000 -11999 euro SO, valoarea producției standard.

În cadrul acestei sub-măsuri beneficiarii sunt:

– fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

– cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare* care deservesc interesele membrilor;

CONDIȚIILE GENERALE DE ELIGIBILITATE:

DIRECTII GENERALE DE ABORDARE

DI 2A Imbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării

şi modernizarii fermelor, în special în vederea creşterii participării şi orientarii către piaţă,

cât şi a diversificării agricole

Prin această sub-măsură sunt vizate investiții care să conducă la creșterea nivelului de dotare tehnică al exploatațiilor cu potenţial în implementarea proiectelor de investiţii viabile, care să asigure continuarea procesului de modernizare al exploataţiilor agricole prin modernizarea construcțiilor fermei, echipamentelor și utilajelor tehnice (inclusiv a instalațiilor de irigații performante la nivelul fermei, îmbunătățirea calității activelor), adoptarea standardelor 4 comunitare, aplicarea măsurilor de protecţia mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES, o mai bună gestionare a solului și să direcționeze diversificarea producţiei agricole.Totodată, diversificarea activității fermelor va contribui la cresterea valorii adaugate a produselor agricole obținute în ferma și implicit la îmbunătățirea viabilității economice a fermei.

DI 5D Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac din agricultură.

Prin intermediul investițiilor în fermele zootehnice, se urmărește atingerea unui nivel adecvat de dotare și facilități moderne pentru depozitarea şi aplicarea gunoiului de grajd şi a nămolului de epurare, facilităţi de biogaz, utilaje folosite în agricultura pentru reducerea amprentei GES, precum și tehnologii care contribuie la susținerea unei economii cu un nivel scăzut de carbon.

Submăsura 4.1a „Investiţii în exploataţii pomicole”

DI 2A Sprijinul acordat prin această sub-măsură vizează creșterea competitivităţii şi viabilităţii exploatațiilor pomicole atât prin investiții precum echipamente, utilaje, echipamente de irigații în fermă și procesare la nivelul fermei cât și prin investiții ce conduc la creșterea suprafeței ocupate cu plantații pomicole și/sau la reconversia plantațiilor existente.

BENEFICIARII ACESTEI MASURI

 • fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 • grupurile de producători* și cooperativele  (societățile cooperative agricole și cooperativele agricole) care activează în sectorul pomicol, cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri;

Aflati masura care vi se potriveste!

Contactati-ne!