Orange: 0749.151.200 Vodafone: 0727.383.000 iasi@proiectare.biz

Sub-măsura 1.1.
„Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competenţe”

 

DESCRIERE GENERALA

În cadrul acestei sub-măsuri se urmărește îmbunătăţirea competenţelor şi cunoştinţelor de

bază în rândul fermierilor, inclusiv cu privire la protecţia mediului și climă precum şi al  persoanelor care activează în industria alimentară (în materie de management, marketing,  procesare, siguranţă şi igienă alimentară, standarde etc.) şi promovarea rezultatelor cercetării şi a inovării prin acţiuni de formare profesională şi dobândire de cunoştinţe.

Scopul sprijinului acordat prin sub-măsură este de a contribui la:

– Îmbunătățirea cunoștințelor tehnice și economice, specifice pentru practicarea și  gestionarea activităților în domeniul agricol, alimentar;

– Conştientizarea fermierilor privind aspectele de mediu, gestionarea eficientă a resurselor naturale;

Creșterea gradului de informare a fermierilor și a administratorilor de teren agricol, precum și introducerea de noi tehnologii inovative.

BENEFICIARII ACESTEI MASURI

Beneficiarii sunt furnizorii de servicii de formare profesională în condițiile legislației în vigoare.

CONDIȚIILE GENERALE DE ELIGIBILITATE:

– Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili;

– Solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare în România;

– Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului de formare profesională;

– Solicitantul dispune de personal propriu sau cooptat, calificat;

– Solicitantul dovedește experiență similară în proiecte de formare profesională;

– Solicitantul are acces la o logistică corespunzătoare activităţii specifice de formare;

– Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării activităţilor  specifice de formare;

-Solicitantul nu este în dificultate financiară.

DIRECTII GENERALE DE ABORDARE

1A) Încurajarea inovării, a cooperării şi a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale;

Formarea profesională va sprijini măsurile de restructurare şi modernizare a exploataţiilor în

vederea creşterii competitivităţii şi productivităţii.

1C) Încurajarea învățării pe tot parcursul vieţii şi a formării profesionale în sectoarele  agricol şi forestier;

Formarea profesională va sprijini dobândirea de competențe în scopul practicării unui  management eficient la nivelul exploataţiilor conduse de tinerii fermieri, fermierii mici si cei  de familie şi adoptarea de practici prietenoase cu mediul.

DI 2A – Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizării fermelor, în special în vederea creşterii participării şi orientării către piaţă, cât şi a diversificării agricole.

Acţiunile de formare profesională vor fi orientate pentru a asigura dezvoltarea abilităţilor şi

competenţelor necesare în vederea îmbunătăţirii performanţei şi a viabilităţii fermelor pentru o mai bună integrare pe piaţă precum şi pentru îmbunătăţirea cunoștințelor de management.

DI 2B – Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificaţi corespunzător şi în

special, a reînnoirii generaţiilor.

Tinerii fermieri vor primi instruire specifică în vederea îmbunătăţirii nivelului de cunoștințe

agricole pentru îmbunătățirea performanțelor generale ale fermei.

DI 4A – Refacerea, conservarea şi dezvoltarea biodiversităţii, inclusiv în zonele Natura 2000,  în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice şi în  cadrul activităţilor agricole de mare valoare naturală, precum şi a stării peisajelor europene;

Din perspectiva impactului aşteptat, consistenţa angajamentelor de agromediu și climă va

putea fi asigurată prin creşterea accesului beneficiarilor la acțiunile privind transferul de  cunoştinţe.

DI 4B – Ameliorarea gestionării apelor, inclusiv gestionarea îngrăşămintelor şi a  pesticidelor;

Deşi agricultura nu reprezintă, în prezent, un factor poluator major al apelor de suprafață și

subterane (cu fertilizanți, pesticide, nitraţi şi nitriţi), presiunea intensivizării agriculturii,

asociată cu aplicarea inadecvată a tehnologiilor agricole, ar putea conduce la creșterea

riscului poluării apelor.

Pentru ameliorarea gestionării apelor, inclusiv gestionarea îngrășămintelor și a pesticidelor pe terenurile agricole sunt programate măsuri de conversie la practicile și metodele specifice agriculturii ecologice și de menținere a acestora (M11) și de transfer de cunoştinţe.

Pentru îmbunătățirea cunoștințelor, în vederea aplicării în mod adecvat a practicilor agricole

specifice măsurii de agricultură ecologică, fermierii vor beneficia de acţiuni de formare şi conștentizare prin măsura transfer de cunoştinţe.

DI 4C – Prevenirea eroziunii solului şi ameliorarea gestionării solului

Creşterea nivelului de pregătire a fermierilor în utilizarea îngrăşămintelor şi pesticidelor,  precum şi practicarea unor tehnologii şi lucrări agricole pentru o mai bună gestionare a solului  şi conservarea biodiversităţii;

DI 5A-Eficientizarea utilizării apei în agricultură;

Este necesară identificarea unor soluţii tehnologice şi practici agricole, care să asigure  alternative la combaterea secetei prin metodele clasice de irigaţii, cu scopul de adaptare la efectele schimbărilor climatice și la ameliorarea climatului local.

Aflati masura care vi se potriveste!

Contactati-ne!