Orange: 0749.151.200 Vodafone: 0727.383.000 iasi@proiectare.biz

 

Sub-măsura 1.2.
„Sprijin pentru activităţi demonstrative şi de informare” 

DESCRIERE GENERALA

În cadrul acestei sub-măsuri se urmărește îmbunătăţirea competenţelor şi cunoştinţelor de  bază în rândul fermierilor, precum şi persoanelor care activează în sectorul agroalimentar prin extinderea domeniului de aplicare şi sprijinirea altor acțiuni pe termen scurt, cum ar fi activitățile demonstrative și acțiunile de informare. În acest fel, vor fi promovate alte tehnici de dobândire a cunoștințelor în afară de cursurile tradiționale.

Scopul sprijinului creşterea nivelului de conştientizare al persoanelor angajate în sectoarele agricol și alimentar, cu privire la: domenii specifice în care își desfășoară activitatea și alte domenii ca și protecția mediului sau alte domenii de interes general prin oferirea de activități demonstrative și acțiuni de informare.

BENEFICIARII ACESTEI MASURI

Beneficiarii sunt furnizorii de servicii de formare profesională în condițiile legislației în vigoare.

CONDIȚIILE GENERALE DE ELIGIBILITATE:

-Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili;

-Solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare în România;

-Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului de formare profesională;

-Solicitantul dispune de personal propriu sau cooptat, calificat;

-Solicitantul dovedește experiență similară în proiecte de formare profesională;

-Solicitantul are acces la o logistică corespunzătoare activităţii specifice de formare;

-Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării activităţilor

specifice de formare;

-Solicitantul nu este în dificultate financiară.

1A) Încurajarea inovării, a cooperării şi a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale;

Acţiunile de informare şi cele demonstrative vor sprijini încurajarea inovării şi a consolidării

cunoştinţelor fermierilor în temele de interes, metode şi practici inovative dar cu practici ce conduc la protecția mediului. Totodată prin submăsură, fermierii vor avea acces la cunoştinţe şi informaţii pentru managerierea riscurilor la care sunt expuse exploataţiile.

1C) Încurajarea învățării pe tot parcursul vieţii şi a formării profesionale în sectoarele  agricol şi forestier;

Acțiunile demonstrative şi de informare vor sprijini un management eficient al exploataţiilor conduse de tinerii fermieri, fermierii mici și cei de familie şi adoptarea de practici prietenoase cu mediul. Prin submăsură, fermierii vor avea acces la cunoştinţe şi informaţii pentru managerierea riscurilor la care sunt expuse exploataţiile. 

DI 2A – Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării

şi modernizării fermelor, în special în vederea creşterii participării şi orientării către piaţă, cât şi a diversificării agricole;

Acţiunile de informare şi activităţile demonstrative vor asigura fermierilor informaţii asupra

posibilităţilor de îmbunătăţire a eficienţei activităţii și diversificarea producţiei pentru asigurarea participării şi orientării către piaţă, privind tehnici și tehnologii inovative. 

DI 3A – Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanţului agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creşterii valorii adăugate a produselor agricole, promovarea pe piețele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producători și a organizațiilor interprofesionale;

Fermierii (inclusiv grupurile şi organizaţiile de producători) şi procesatorii vor avea acces la

rezultatele activităților de cercetare din domeniul tehnologic, economic, de protecție a mediului, de adaptare la schimbările climatice şi la acţiuni de cooperare pentru lanţuri scurte de aprovizionare.

DI 3B- Sprijinirea gestionării și a prevenirii riscurilor la nivelul exploatațiilor

Fermierii vor fi informați cu privire la managementul riscului la nivel de fermă, la  posibilitățile oferite de aderarea și contribuția la fondul mutual în vederea posibilității compensării financiare a acestora, în urma producerii unor fenomene climatice nefavorabile sau a unor boli ale animalelor și plantelor, pentru a restaura potențialul de producție și pentru a compensa pierderile de venit.

Managementul riscului la nivel de fermă, poate presupune, de asemenea, îmbunătățirea cunoștințelor și informațiilor disponibile.

DI 4A – Refacerea, conservarea şi dezvoltarea biodiversităţii, inclusiv în zonele Natura 2000, în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice şi în cadrul activităţilor agricole de mare valoare naturală, precum şi a stării peisajelor europene;

Din perspectiva impactului aşteptat, consistenţa angajamentelor de agromediu și climă va putea fi asigurată prin creşterea accesului beneficiarilor la acțiuni de informare și demonstrative.

Pe termen mediu şi lung, biodiversitatea este amenințată de o serie de riscuri, dintre care pe

de-o parte intensivizarea activităților agricole pe fondul dezvoltării economice, iar pe de altă parte de abandonul animalelor mai puţin performante, dar importante din punct de vedere al conservării resurselor genetice locale sau, deşi în secundar, chiar a activităţilor agricole în zonele mai puţin productive din cauza manifestării unor fenomene limitative. În acelaşi timp, tehnologiile performante, specifice agriculturii moderne tind să înlocuiască practicile agricole extensive, tradiționale, datorită randamentului ridicat din perspectiva profitabilităţii.

O atenţie deosebită trebuie acordată zonelor cheie pentru unele speciile importante ca indicatori biologici ai calităţii mediului sau habitatelor prioritare, pentru care vor fi promovate o serie de măsuri de management extensiv al terenurilor agricole.

DI 4B – Ameliorarea gestionării apelor, inclusiv gestionarea îngrăşămintelor şi a pesticidelor;

Deşi agricultura nu reprezintă, în prezent, un factor poluator major al apelor de suprafață și subterane (cu fertilizanți, pesticide, nitraţi şi nitriţi), presiunea intensivizării agriculturii, asociată cu aplicarea inadecvată a tehnologiilor agricole, ar putea conduce la creșterea riscului poluării apelor.

Pentru ameliorarea gestionării apelor, inclusiv gestionarea îngrășămintelor și a pesticidelor pe terenurile agricole sunt programate măsuri de conversie la practicile și metodele specifice agriculturii ecologice și de menținere a acestora (M11) și de acțiuni de informare și demonstrative.

În vederea aplicării în mod adecvat a practicilor agricole specifice măsurii de agricultură ecologică, fermierii vor beneficia de acţiuni de formare şi conștentizare prin submăsura acţiuni de informare și demonstrative (M01).

DI 4C – Prevenirea eroziunii solului şi ameliorarea gestionării solului;

Acţiunile de informare și activitățile demonstrative vor contribui la promovarea bunelor practici în agricultură, pentru utilizarea şi gestionarea apei, conştientizarea utilizatorilor de teren asupra riscurilor fenomenelor climatice extreme şi practicilor inadecvate de management a solului (creşterea riscului de degradare a solului prin: eroziunea cauzată de ape şi de vânt, salinizare/alcalinizare, compactarea solului, scăderea biodiversităţii solului şi scăderea materiei organice).

DI 5D-Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac din agricultură;

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de amoniac din agricultură va fi susținută prin măsura de investiții în active fizice (M4 și M6) care va sprijini investițiile în modernizarea fermelor în ceea ce privește tehnologii eficiente de reducere a poluării și respectarea standardelor inclusiv respectarea legislației de mediu.

În mod indirect, acest obiectiv va fi atins și prin aplicarea metodelor specifice agriculturii

extensive care promovează utilizarea redusă a inputurilor, reducerea aplicării mecanizării și protejează solul. Pentru a asigurarea unei implementări eficace a sprijinului descris mai sus,

în temeticile cursurilor realizate prin măsura de transfer de cunoștințe vor fi incluse și subiecte privind metode și practici agricole care să contribuie la reducerea emisiilor GES.

Aflati masura care vi se potriveste!

Contactati-ne!